نظر به مصوبه شورای مدیریت آموزش عالی استان آذربایجان شرقی مبنی بر حضوری شدن آموزش و بازگشایی دانشگاه، از دانشجویان محترم
مقطع کارشناسی ورودی‌ سال‌های 1397 و 1398 و
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال‌های 1399 و 1400
دانشگاه مراغه تقاضامند است اطلاعات زیر را برای درخواست خوابگاه با دقت تمام تکمیل نمایند.

اینجانب با آگاهی کامل این فرم را پر کرده و مسئولیت هرگونه تناقض اطلاعات آن بر عهده خود می‌باشد.