حذف ایمیل های غیر فعال با پیشوند stu_

به منظور ساماندهی ایمیل های دانشگاه مراغه، کلیه ایمیل های غیر فعال دانشجویی که از سال 2020 به آن ها وارد نشده اند و با

stu_

شروع شده و در دامنه

@maragheh.ac.ir

قرار دارد حذف شدند، لیست نام کاربری ایمیل های حذف شده:

stu_a.ghaderi
stu_a.zarei
stu_abedifard
stu_alamgholilo
stu_ali.mohamadi
stu_alireza.alizadeh
stu_alireza.yousefi
stu_amin.tanhaivash
stu_amir.namvar
stu_babaahmadi
stu_babaei
stu_bagheri
stu_bahadorit
stu_beiramyan
stu_danalo
stu_dinabahrami
stu_elnaz.zahedi
stu_f.abedi
stu_f.hashemi
stu_faraji
stu_fazlhashemi
stu_ghahramanzadeh
stu_golnazshokri
stu_hadi.fakhrgazi
stu_hamed.hosseinzadeh
stu_hamidi
stu_heydarifar
stu_hodataheri
stu_hosseinetemadi
stu_hosseini
stu_j.rezaei
stu_javadabdilzadeh
stu_javan
stu_k.basati
stu_kazempourt
stu_kimiyadadashizadeh
stu_m.abdi
stu_m.beigi
stu_m.nokhostin
stu_m.soltaniniya
stu_mahdiashrafi
stu_maleki
stu_maryam.izadpanah
stu_marzang
stu_marziemoradi
stu_meysam.par
stu_mfeizzadeh
stu_mj.afshari
stu_mohammadian
stu_mustafavi
stu_nematollahi
stu_p.mousavian
stu_parvin
stu_prazavi
stu_r.kamalli
stu_rad
stu_rahimi
stu_rasulbulgar
stu_reza.akramig
stu_rghalandarpour
stu_rokhosh
stu_s.fallahpour
stu_saadat
stu_sabayari
stu_saeedpaktinat
stu_saeid.valizadeh
stu_saeidi
stu_saeidkhoshnoudi
stu_sajjadbayat
stu_salahpour
stu_shahbazilar
stu_shaki.m
stu_soleymani
stu_sona.momenzadeh
stu_sramezani
stu_t.akhtari
stu_vg.maleki
stu_z.esteki
stu_z.liyaghi
stu_z.samadzadeh